РАВАЛОН - счетоводно обслужване и управление на имоти

ТРЗ и Личен състав

  • Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП
  • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала
  • Изготвяне на предварителни разчети за сумата на дължимите осигуровки за месеца
  • Подаване на болничните листове в НОИ
  • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ.
  • Консултации относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство.