РАВАЛОН - счетоводно обслужване и управление на имоти

Абонаментно счетоводно обслужване

  • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност
  • Разработване на индивидуален сметкоплан
  • Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и специфичните й потребности
  • Изготвяне и подаване на месечните справки-декларации по ЗДДС
  • Следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване)
  • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ и VIES декларации
  • Изготвяне на справки и отчети за нуждите на мениджмънта фирмата